Równe prawa i obowiązki. Przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku rówieśniczym

Zapoznanie z pojęciem dyskryminacji. Prawa człowieka i prawa ucznia. Sposoby i formy przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. Metody i narzędzia edukacji wspierającej równe traktowanie. Omówienie zjawiska dyskryminacji w sieci oraz sposobów jej przeciwdziałania. Pomysły i praktyki edukacyjne wspierające równe prawa i obowiązki dzieci i młodzieży. Liczba godzin: 5 Odpłatność: 35 zł Czytaj dalej…

Tutoring szkolny – innowacyjna metoda pracy z młodzieżą

Wprowadzenie do tutoringu i jego psychologiczne podstawy. Tutoring jako docelowa forma pracy z uczniem i zespołem klasowym w zaleceniach MEN. Sposoby diagnozowania  potrzeb i talentów z zastosowaniem metod coachingowych. Case study, metoda problemowa i esej tutorski. Edukacja spersonalizowana i wartości w pracy tutora. Praktyczne zastosowanie narzędzi i metod tutoringowych. Liczba Czytaj dalej…

Aktywizujące metody nauczania: dyskusja, debata, design thinking

Wprowadzenie teoretyczne i warsztaty w zakresie stosowania aktywizujących metod nauczania. Uczestnicy poznają zasady debaty oksfordzkiej, dyskusji panelowej, dyskusji typu akwarium, Open Space Technology, dyskusji sokratejskiej i Design Thinking. Sposoby wykorzystania poznanych metod w działaniach edukacyjnych na różnych etapach kształcenia. Przykłady dobrych praktyk i zrealizowanych projektów. Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Morze martwe – gęsty, gęstszy, najgęstszy. Fotorelacja.

24 października odbyły się warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli pt. „Morze Martwe – gęsty, gęstszy, najgęstszy”. Wspólnie przeprowadziliśmy proste doświadczenia gwarantujący czynny udział każdego z uczniów w zajęciach lekcyjnych. Poruszane zagadnienia to występowanie wody w przyrodzie (we wszystkich stanach skupienia), zasolenie mórz i oceanów oraz badanie różnic w Czytaj dalej…

Kuchnia czy laboratorium chemiczne? – dwie edycje szkolenia za nami!

  W dniach 17 i 23 października odbyły się dwie edycje warsztatów „Kuchnia czy laboratorium chemiczne” prowadzonych panią Małgorzatę Onasch, doradcę metodycznego w zakresie geografii. Podczas spotkania nauczyciele przeprowadzili szereg doświadczeń na bazie składników, które można znaleźć w każdej kuchni: sody oczyszczonej, octu, pieprzu , cukru, oleju i soku owocowego. Czytaj dalej…

Warto wiedzieć, jak pracuje mózg – neurodydaktyka w procesie poznawczym i emocjonalnym

Posługiwanie się uproszczonymi metodami myślowymi we wnioskowaniu i procesie decyzyjnym. Pułapki myślenia – proces postrzegania, stany emocjonalne i formułowanie osądów – procesy oceny i podejmowania decyzji. Jak wpływać na koncentrację uwagi i transfer informacji. Jak wzbudzać motywację i myślenie twórcze w procesie uczenia się – metody pracy z uczniem. Mnemotechniki Czytaj dalej…

Inspiracje dla wychowawcy – doradztwo zawodowe

Wsparcie wychowawcy w realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Planowanie działań wychowawczych z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi zwiększających trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych angażujących potencjał ucznia. Organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do planowania drogi edukacyjnej i zawodowej, wpływanie na myślenie o karierze, wzmacnianie przekonania o słuszności inwestowania w rozwój osobisty. Przygotowanie rodziców do Czytaj dalej…

Interakcje z rodzicami – od konfliktu do współpracy

Wykorzystanie umiejętności interpersonalnych i technik pomocnych w budowaniu i podtrzymywaniu dobrych relacji z rodzicami. Pozyskiwanie rodzica jako sprzymierzeńca działań nauczyciela. Mechanizmy rządzące relacjami nauczyciel – rodzic, grupa rodziców. Odpowiedzialność wynikająca z roli rodzica i nauczyciela. Pogłębianie świadomości procesów i kryzysów rozwojowych, którym podlega dziecko. Techniki pracy z rodzicem agresywnym, roszczeniowym, Czytaj dalej…

Edukacja i rozwój – jak wspierać ucznia

Omówienie zagadnień związanych z procesem postrzegania siebie i otoczenia przez pryzmat wartości, wzorców kulturowych i medialnych. Wielokanałowość przekazu. Moc wpływu społecznego, a subiektywne sytuacje, zmienianie schematów i modyfikacja poglądów. Zmiana postaw przez zmianę zachowania w zależności od pełnionych ról, zadań i oczekiwań. Motywacja i motywowanie – warunki skutecznego wywierania wpływu Czytaj dalej…