Regulamin

Regulamin sprzedaży usług: szkoleń i kursów stacjonarnych oraz on-line 

Sprzedaż szkoleń i kursów stacjonarnych oraz on-line zwanych Usługą za pośrednictwem strony internetowej www.godn.eu jest realizowana przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 53, 81-387 Gdynia, NIP 586 208 61 14, REGON 19 27 55 028 zwany dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@godn.eu

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Szkolenia i kursy dostępne na stronie wwwgodn.eu to formy, których twórcą jest Usługodawca,

2. Usługa – oferowane na stronie szkolenie, kurs lub porada stacjonarna i online,

3. Kupujący – każda osoba korzystająca z oferty szkoleniowej Ośrodka,

4. Regulamin – niniejszy regulamin

5. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę, a w przypadku Usługi porada online dodatkowo z zainstalowaną aplikacją Microsoft Teams, posiadające wbudowaną lub przyłączaną kamerę, głośnik i mikrofon

7. Strona – strona internetowa sklepu dostępna pod adresem www.godn.eu,

8. Sprzedawca – Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 53, 81-387 Gdynia

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń i porad online oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści w postaci szkolenia.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania),

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

d) w przypadku porad online dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem oraz z zainstalowaną aplikacją Microsoft Teams, a także posiadanie aktywnego konta na tej platformie

e) standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),

f) możliwość odtwarzania plików audio i wideo,

g) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

h) umowa zakupu usług

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.godn.eu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 3

Zakup Usług

1. W celu zakupu szkolenia/kursu stacjonarnego i online zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a) wybrać usługę np. szkolenie lub konsutacje spośród dostępnych Usług w ofercie na Stronie. Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju usług lub ich pakietów,

b) kliknąć w przycisk „Kup teraz za xxx PLN”, aby wybrać szkolenie do zakupienia oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia Zamówienia i wykonania płatności,

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem z konta Kupującego na konto GODN,

d) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi,

e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, zlecenie zostaje wstępnie przyjęte do realizacji. Ostatnim krokiem jest wykonanie przelewu przez Kupującego na konto ośrodka; dane i numer konta do przelewu znajdzie się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

3. Z tą chwilą wykonania przelewu Strony zawarły Umowę na Usługę, a w przypadku usługi szkolenia online Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

4. Płatności za wybraną formę doskonalenia Uczestnik dokonuje przed jej rozpoczęciem najpóźniej do 2 dni przed odbyciem się formy doskonalenia.

5. Faktura imienna wystawiana jest wyłącznie na życzenie Kupującego do 7 dni od dokonania opłaty za szkolenie.

6. W przypadku deklaracji opłacenia szkolenia dla nauczyciela/nauczycieli przez placówkę macierzystą Kupujący zgłasza ten fakt przed rozpoczęciem szkolenia bez dokonywania opłaty za wybraną formę doskonalenia. W takiej sytuacji Ośrodek wystawia notę księgową na placówkę macierzystą Kupującego po zakończeniu formy doskonalenia.

§ 5

Udostępnienie i korzystanie ze szkolenia

1. Zakupione Szkolenie zostanie udostępnione Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu serwisu dla kursanta.

2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu po opłaceniu zamówienia, na kilka dni przed odbyciem się szkolenia.

3. Korzystanie ze Szkolenia odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu szkolenie wolne od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres www.godn.eu

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.godn.eu/polityka-prywatnosci/.