Polityka prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Słowackiego 53, w Gdyni 81-392 tel.: 587650792 adres e-mail: godn2002@onet.pl

2. W wyniku konkursu na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych wybrany został Pan Grzegorz Sarniak , z którym można się kontaktować na adres e-mail: edu.iod@gdynia.pl lub na numer tel.:58 761 77 38.

3. Celem zbierania danych jest rekrutacja na szkolenia, kursy, wystawianie not księgowych, faktur imiennych oraz zawieranie umów.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rekrutacji na szkolenia, kursy, wystawianie not księgowych, faktur imiennych oraz zawieranie umów . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Administrator może używać danych osobowych w celach marketingowych, np. zamieszczając na oficjalnej stronie internetowej ośrodka i profilu facebookowym relację zdjęciową z przeprowadzonych szkoleń.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do momentu zakończenia realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, nie dłużej niż 10 lat.

Podstawa prawna:

• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz.Urz. UE.L nr 119, str.1/,

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000,Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017 r., poz., 59 z póź. zm.)

• Ustawa z dnia 7 września 1991 O systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 zpóź.zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2016. poz. 1591)