RODO

Klauzula informacyjna GODN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Słowackiego 53, 
  w Gdyni 81-392 tel.: 58 765 07 92 adres e-mail: sekretariat@godn.eu
 2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, z którym można się kontaktować na adres e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego –  prawnie uzasadnionego interesu GODN w związku z § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 z późn. zm.) oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego w tym m.in.: realizacja programów doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli  oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników gdyńskiej edukacji poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, konsultacji oraz opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i metodycznych. 
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów organizacji działań statutowych GODN. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej wymienionych zadań.
 6. Odbiorcami Państwa danych będą, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa, dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT, operator pocztowy). W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twister dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy 
  z zakresu ochrony danych osobowych. Informujemy, że serwery serwisu YouTube i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portale obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do momentu zakończenia realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, nie dłużej niż 10 lat. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia
 11. Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).