RODO

Klauzula informacyjna GODN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Słowackiego 53, w Gdyni 81-392 tel.: 58 765 07 92 adres e-mail: sekretariat@godn.eu
 2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, z którą można się kontaktować na adres e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl
 3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego w związku z § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli  oraz wzmacnianie ich kompetencji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, konsultacji oraz opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i metodycznych. 
 5. Odbiorcami Państwa danych będą, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa, dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT, operator pocztowy). W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. W przypadku takich serwisów jak Facebook i Youtube dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Informujemy, że powyższe serwisy znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portale obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na trenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jak i poza nim.
 8. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt – nie dłużej niż 10 lat. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 9. Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).