Ogłoszenie o konkursie – oferta pracy

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

DYREKTOR GDYŃSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

w wymiarze 1/1 etatu od 01 stycznia 2022 r.

1. Wymagania niezbędne:

· posiadanie obywatelstwa polskiego;

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

· niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

· nieposzlakowana opinia;

· wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja w zakresie zarządzania, prawa pracy, administracji);

· posiadanie doświadczenia w pracy (staż pracy w administracji publicznej lub 4-letni staż pracy zawodowej).

2. Wymagania dodatkowe:

· znajomość przepisów z zakresu : Zamówienia Publiczne, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych; postepowania administracyjnego;

· umiejętność obsługi komputera (mile widziana znajomość obsługi programów Progman , pakietu Ms Office,);

· praktyczna znajomość zagadnień administracyjnych; zamówień publicznych;

· samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

· wysoka kultura osobista;

· umiejętności analityczne i interpersonalne;

· umiejętność pracy w zespole;

· umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. administracyjnych:

· sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

· sporządzanie sprawozdawczości ( UZP).

· prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

· wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

· prowadzenie dokumentacji w związku z działalnością statutową GODN (wszystkie formy doskonalenia nauczycieli, prowadzenie rejestrów itp.)

· przygotowywanie projektów regulaminów,

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· list motywacyjny;

· CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

· kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

Więcej informacji w poniższym załączniku „Konkurs”.

Załączniki:

Kategorie: Wydarzenia