GODN objął patronat nad Ogólnopolskim Projektem „Emp@tyczna klasa”

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

Ogólnopolski Projekt dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Em@tyczna klasa” jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. działania wychowawcze szkoły, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Uwzględnia wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, a także bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Projekt może być realizowany w ramach godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych.

Uczestnicy w ramach projektu realizować będą comiesięczne zadania, które dostępne są w zakładce Misje na stronie www.empatycznaklasa.edu.pl. W ramach uczestnictwa należy prowadzić dokumentację wykonywanych misji i prowadzonych działań w formie zdjęć, filmów lub sprawozdania.

Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Cele szczegółowe:

– rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

– zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy

– nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi

– uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych

– integracja zespołu klasowego

– budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć

– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariacką

-wyrabianie zdolności do samomotywacji

– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów

– uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych

– kształtowanie kompetencji kluczowych;

Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu.

Autorami projektu są nauczyciele: Agnieszka Krzemieniewska – wychowawca, nauczyciel matematyki i informatyki oraz Marek Grzywna – wychowawca, nauczyciel informatyki i biologii

Nasz doradca metodyczny z Informatyki Beata Chojnowska- Gąsiorek uzyskała tytuł Ambasadora projektu, a GODN objął patronat nad tym wartościowym projektem.

Zapraszamy wszystkie chętne szkoły do projektu- dołącz do projektu