Warsztaty dla nauczycieli języka kaszubskiego

Opublikowane przez Elżbieta Pryczkowska w dniu

Link dostępu do szkolenia.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRiYzNlYmEtYTZkMi00NWU0LWEyZDYtNzMwMmI5ODBiNmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22281fc74d-fd48-4ddd-9a49-7f71470226de%22%2c%22Oid%22%3a%22e17ad2ee-50d4-4220-a84b-2525548637e8%22%7d