Dorota Maria Płotka

Pedagog, neurologopeda, doradca zawodowy, mediator

Absolwentka licznych studiów podyplomowych

Współpracuje z wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia ze studentami oraz wykłady na konferencjach

Autorka publikacji pedagogicznych m. in. na temat depresji i lęków u młodzieży w wieku adolescencji.

Specjalizuje się w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przeciwdziałaniu krzywdzenia dzieci i stosowania przemocy.

Jej hobby to spacery z psem, podróże i zwiedzanie nowych miejsc, poznawanie ludzi i kultur.

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie:

Propozycje dla Rad Pedagogicznych:

  1. Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny   ich wpływ na wychowanie,  edukację i przyszłość dziecka.

Przedstawione zostanie pojęcie rodziny, jej funkcjonowanie oraz charakterystyka zagrożeń wpływających na funkcjonowaniu rodziny.

Głównym tematem będzie ukazanie sytuacji dziecka w rodzinie.
Jak wpływ na wychowanie , opiekę, edukację oraz funkcjonowanie społeczne ma rodzina dotknięta patologią, wykluczeniem społecznym. Wskazanie pozycji dziecka w rodzinie oraz czynniki wpływające  na rozwój dziecka.

Spróbuję odpowiedzieć na pytanie: rodzina dawniej i dziś oraz dziecko w rodzinie dawniej i dziś.

2. Odpowiedzialność prawna nauczyciela – kary i nagrody, ochrona.

Kadra pedagogiczna pozna podstawy odpowiedzialności prawnej nauczycieli oraz dowie się jak rozwiązywać problemy związane z ryzykiem odpowiedzialności prawnej?
Nauczyciele w trakcie szkolenia :

  • poznają podstawy odpowiedzialności prawnej nauczycieli;
  • zdobędą umiejętność rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem odpowiedzialności prawnej;
  • poznają problemy współczesnej szkoły w dobie cyfryzacji;
  • poznają sposoby zarządzania ryzykiem;
  • nauczą się  stosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce.

Specyfika zawodu nauczyciela sprawia, że spoczywa na nim szczególna odpowiedzialność. Podczas wykonywania swoich obowiązków pełni on zarówno funkcję dydaktyczną, jak i wychowawczą oraz opiekuńczą. Ponadto pełni funkcję zarządzającego grupą podopiecznych zarówno jako wychowawca, jak i nauczyciel przedmiotu.  Szkolenie zostało przygotowano pod kątem rozwiązywania problemów współczesnej szkoły i nauczycieli, ich odpowiedzialności oraz ochrony prawnej jako funkcjonariusza publicznego i pracownika oświaty.

3. Depresja u dzieci i młodzieży – próby samobójcze. Diagnoza i przeciwdziałanie.

Depresję stwierdza się u 2% dzieci (dotyka ona równie często dziewczynki i chłopców) oraz nawet u 8% nastolatków (częściej chorują dziewczęta). Szacuje się, że szeroko rozumiane zaburzenia depresyjne mogą występować 20% nastolatków, a niektóre źródła podają, że objawy depresyjne stwierdza się u blisko co trzeciego nastolatka.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat:

– pierwszych symptomów występowania depresji czy obniżonego samopoczucia u dzieci i młodzieży,

– jak postępować w takich przypadkach i gdzie szukać pomocy;

– jaki mogą być skutki depresji – próby samobójcze.

4. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna  – dokumentacja.

W zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej i prowadzonej w związku z nią dokumentacji jej udzielania nie ma standardów, które zobowiązywałyby szkoły do świadczenia usług na zbliżonym poziomie. Przepisy jednoznacznie wskazują zadania, które dyrektor w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zobowiązany zrealizować w zakresie działań, jak również ich dokumentowania. Jednak w wielu przypadkach  szkoła jest zobowiązana do wypracowania własnych rozwiązań, które najczęściej nie wynikają z obowiązujących przepisów czy też wzorów, lecz z pragmatyki jej działalności.

Uczestnicy szkolenia poznają m. in.:  w jaki sposób należy dokumentować działania podejmowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, forma i treść programów opracowanych przez specjalistów, a także ocena postępów ucznia dokonywana przez nauczycieli i specjalistów.
Dzięki szkoleniu uczestnik  w sposób praktyczny spojrzy na dokumentację i pozyska wiedzę:  Jaką dokumentację powinien gromadzić dyrektor w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?

  • dziennik pracy specjalisty 
  • dziennik innych zajęć
  • indywidualna teczka
  • dokumentacja wynikająca ze współpracy z rodzicami i innymi podmiotami.

5. Mobbing  w placówkach oświatowych oraz procedura antymobbingowa.

Od kilku lat coraz częściej mówi się o zjawisku, jakim jest mobbing. Słychać o nim w mediach przy okazji różnych  skandali, często można o nich przeczytać w literaturze z zakresu zarządzania ludźmi, ale również w kodeksie pracy i literaturze dotyczącej praw pracowniczych. Mimo że pojecie mobbingu zna niemal każdy z nas, nie wszyscy potrafią jasno określić, co ono oznacza.

Proponujemy szkolenie dla pracowników placówek edukacyjnych, po którym uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznać zjawisko mobbingu, jego przyczyny, przebieg i skutki, oraz konsekwencje jego występowania  w środowisku szkolnym
• rozpoznawać symptomy zagrożenia mobbingiem
• określić cechy ofiary i mobbera
• reagować w sytuacji bycia świadkiem lub ofiarą mobbingu

 Pomagamy również w tworzeniu i weryfikacji procedury antymobbingowej w danej placówce.